Algemene Voorwaarden Boksschool Frisia

Artikel 1: ALGEMEEN

1.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen BAV- FRISIA en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.

1.2      BAV-FRISIA is een particulier vereniging welke zich bezig houdt met het exploiteren van een boks en fitness school.

1.3      BAV-FRISIA is op officiële feestdagen gesloten, de daardoor vervallen lessen kunt u niet inhalen.

Artikel 2: LIDMAATSCHAP

2.1     Het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van BAV-FRISIA.

2.2     BAV-FRISIA behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor geen lidmaatschap tot stand komt.

2.3     Het lidmaatschap is persoonsgebonden, overdraagbaar op een ander persoon is niet mogelijk.

2.4     Ieder lid van BAV-FRISIA verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om binnen tien dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.

Artikel 3: DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP

3.1     Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één maand opeenvolgend na de ingangsdatum, die zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend wordt omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en daarna maandelijks opzegbaar is.

3.2     De overeengekomen lidmaatschapsperiode start op de eerste van de volgende maand. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerste van de volgende maand is een pro rata bedrag verschuldigd, dat bij inschrijving wordt voldaan door het lid.

3.3     Opzegging van het lidmaatschap aan BAV-FRISIA dient schriftelijk plaats te vinden in de club door middel van het opzegformulier of mail. Mondelinge opzeggingen worden door BAV-FRISIA niet geaccepteerd.

3.4     Opzegging van het lidmaatschap aan BAV-FRISIA dient uiterlijk één volledige kalendermaand vóór de afloopdatum van de overeengekomen periode te zijn geschied. Indien niet tijdig door het lid is opgezegd wordt de overeenkomst met de betreffende termijn verlengd en blijft het lid betalingsplichtig.

3.5      De beslissing tot (tussentijdse) beëindiging, stilzetting of verlenging van een bepaalde contract periode en het al dan niet verlenen van vrijstelling of restitutie van betaling in bijzondere gevallen wordt genomen door BAV-FRISIA en is voor het lid bindend.

3.6     In bijzondere gevallen kan tussentijdse stilzetting met verlenging van de duur van de overeenkomst plaatsvinden of stopzetting van het abonnement, waarbij deze stilzetting of stopzetting schriftelijk gemeld wordt bij de ledenadministratie en de uiteindelijke beslissing ter goedkeuring bij de ledenadministratie ligt en waarbij stilzetting/stopzetting alleen mogelijk is per hele kalendermaand en in de volgende gevallen:

 1. Op grond van persoonlijke fysieke omstandigheden, die door een medische verklaring ondersteund moeten worden.
 2. Op grond van werkzaamheden of studie die in het buitenland plaatsvinden, die door een werkgeversverklaring ondersteund moeten worden.

Tijdens de stilzetting is het lid betalingsplichtig; de periode die het lid niet heeft kunnen trainen wordt tegoed gegeven op de eerste dag dat het lid weer komt trainen. Bij een vroegtijdige stopzetting van een abonnement van 6 of meer maanden betaald de klant het verschil van het oorspronkelijke abonnement en de kosten van de daadwerkelijk afgenomen maanden terug. (alleen onder bepaalde voorwaarden)

3.7     Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk als de opzegging van het lidmaatschap in de club, door middel van het opzegformulier heeft plaatsgevonden, met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.

Artikel 4: PRIJS en PRIJSWIJZIGINGEN

4.1       De tarieven en andere financiële zaken van BAV-FRISIA staan vermeld op de prijspresentatiekaart en ligt ter inzage bij de balie van BAV-FRISIA.

4.2       Steeds de laatste versie van de prijspresentatiekaart is geldend.

4.3         Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

4.4         Eventuele prijsverhogingen worden door BAV-FRISIA, 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

4.5         Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

Artikel 5: BETALING

5.1     Betaling van al hetgeen het lid aan Boksschool BAV-FRISIA verschuldigd is, dient vóóraf te geschieden; hetzij à contant, dan wel via overboeking op het rekeningnummer van BAV-FRISIA, of daarmede gelijk te stellen verrichting, tenzij tussen BAV-FRISIA en het lid schriftelijk een andere wijze van voldoening is overeengekomen.

5.2     Betaling dient plaats te vinden zonder korting, beroep op compensatie dan wel anderszins en, indien van toepassing, binnen de door BAV-FRISIA gestelde betalingstermijn.

5.3     Indien het lid gebruik maakt van de door BAV-FRISIA, onder nader te bepalen condities die in het inschrijfformulier zijn vermeld, aangeboden mogelijkheid de verschuldigde bedragen in vooruit te betalen termijnen aan BAV-FRISIA te voldoen, zal dit dienen te geschieden door middel van het door het lid aan BAV-FRISIA afgeven van een machtiging, voor de duur van de overeengekomen periode, tot het doen afschrijven van het overeengekomen termijnbedrag van de bank- of girorekening van het lid, dat garandeert voor deze afschrijving voldoende saldo op de rekening te zullen aanhouden.

5.4     Automatische betalingen geschieden altijd in de eerste week van de eerste volledige maand. Indien het lid zich aanmeldt voor automatische betaling betaalt het lid de eerste betalingstermijn en de inschrijfkosten incl. ledenpas contant bij inschrijving.

5.5       Mocht automatische overboeking wegens stornering of betaling niet plaatsvinden, dan dient het lid op eerste verzoek van BAV-FRISIA het bedrag van afschrijving, verhoogd met de stornerings-, en administratiekosten van BAV-FRISIA, terstond en à contant aan te zuiveren. Deze kosten bedragen maximaal 10 euro per stornering. Indien blijkt dat automatische overboeking tweemaal achtereen wordt gestorneerd, is BAV-FRISIA, zonder verdere in verzuimstelling of sommatie, gerechtigd van het lid het bedrag dat door het lid in totaliteit krachtens de overeenkomst verschuldigd is, direct en inééns, verhoogd met kosten, op te eisen. Voldoet het lid niet aan enige op hem jegens BAV-FRISIA rustende betalingsverplichting, dan is BAV-FRISIA gerechtigd het lid op grond van dit enkele verzuim de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen totdat algehele betaling, indien van toepassing, verhoogd met (buitengerechtelijke) kosten en rente heeft plaatsgevonden. Het lid blijft betalingsplichtig. Over elk openstaand bedrag is het lid aan BAV-FRISIA verschuldigd een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand te rekenen voor een gehele, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Indien BAV-FRISIA een vordering op het lid aan derden ter incasso uit handen geeft is het lid naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten.

5.6       De contributie dient in principe via een automatische incasso voldaan te worden. Wilt u niet automatisch betalen, dan is het mogelijk om per drie maanden vooruit te betalen. Dit is echter duurder dan automatisch betalen (€ 3,60 extra per 3 maanden). Bij vooruitbetaling in welke vorm dan ook vindt geen restitutie plaats.

5.7       Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,00 (inclusief administratiekosten en ledenpas).

Artikel 6 : FACILITEITEN

6.1     Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die BAV-FRISIA aanbiedt binnen het overeengekomen kader.

6.2     Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het huishoudelijk en orde reglement van BAV-FRISIA, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.

6.3     Voor gedragingen van personen door of vanwege het lid bij BAV-FRISIA aanwezig is het lid persoonlijk aansprakelijk.

6.4     BAV-FRISIA behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend. Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

6.5     Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden bij BAV-FRISIA, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft BAV-FRISIA het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te beschouwen en het lid de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen, zonder dat dit voor het lid leidt tot restitutie van betaalde bedragen.

6.6     Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud daarvan te gedragen.

Artikel 7 : AANSPRAKELIJKHEID

7.1     BAV-FRISIA sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens BAV-FRISIA.

7.2     Het lid vrijwaart terzake BAV-FRISIA voor elke aanspraak terzake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van BAV-FRISIA terzake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

Artikel 8 : OVERIGE BEPALINGEN

8.1      Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

8.2      De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van BAV-FRISIA gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

HUISREGLEMENT BOKS EN ATLETIEK VERENIGING FRISIA:

 • Bij verlies of beschadiging ledenpas dient u zelf een nieuwe ledenpas aan te schaffen via onze sportschool, tegen de dan geldende kosten.
 • U dient zich voor iedere training in te checken met uw ledenpas aan de balie door middel van de scanner.
 • U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen zijn niet toegestaan.
 • Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen en bij fitness op alle apparaten. Dit is niet alleen hygiënischer voor uzelf maar ook voor anderen.
 • Het is verplicht correcte en schone kleding te dragen tijdens het sporten.
 • Het is niet toegestaan te roken in de sportschool.
 • Leg na uw fitness training losse onderdelen terug op hun plaats. Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon voor de leden die na u komen.
 • Gebruik van uw mobiele telefoon is alleen toegestaan voor of na de training.
 • Bij misdragingen ten gevolge van alcohol en/of verdovende middelen is het toegestaan u onmiddellijk te verwijderen uit de sportschool.
 • Het dragen van bescherming zoals een bitje, bandage, zak en bokshandschoenen is verplicht.
 • Vloeken, discrimineren en respectloos handelen is niet toegestaan.